Laos Webhost  
 www.laoswebhost.com  
 
ຈົດໂດເມນເນມ :​ : ແກ້ໄຂໂດເມນເນມ : : ຕໍ່ໂດເມນເນມ : : ຍ້າຍໂດເມນເນມ : : ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບໂດເມນເນມ
 
ແກ້ໄຂຂໍ້ມູນຕ່າງໆຂອງໂດເມນເນມ
-  http://coov324648.myorderbox.com/customer ຫຼື ໃຊ້ອີເມວ ແລະ ລະຫັດຜ່ານທີ່ໄດ້ຮັບໃນການເຂົ້າໄປແກ້ໄຂ
ທ່ານສາມາດກໍານົດຂໍ້ມູນຕໍ່ໄປນີ້ໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງ ຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ
-  ຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ລົງທະບຽນ (Registrant Information)
-  ຂໍ້ມູນຂອງຝ່າຍເທກນິກ (Technical Information)
-  ຂໍ້ມູນຂອງ Admin ຂອງໂດເມນ (Administrator Information)
-  ຂໍ້ມູນຂອງຝ່າຍການຊໍາລະເງິນ (Billing Information) ການແກ້ໄຂ DNS ໃຫ້ໄປຍັງເຄື່ອງ Server ທີ່ຕ້ອງການ
 
Laos Domain Name