Laos Webhost  
 www.laoswebhost.com  
 
ຈົດໂດເມນເນມ :​ : ແກ້ໄຂໂດເມນເນມ : : ຕໍ່ໂດເມນເນມ : : ຍ້າຍໂດເມນເນມ : : ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບໂດເມນເນມ
 
ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບໂດເມນເນມ
ໂດເມນເນມ ໝາຍເຖິງ ຊື່ທີ່ໃຊ້ລະບຸລົງໃນຄອບພີວເຕີ (ເຊັ່ນ ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງທີ່ຢູ່ເວັບໄຊທ໌ ຫຼື ອີເມວ) ເພື່ອລະບຸເຖິງ ໄອພີແອັດເດຣສ “IP Address” ຂອງຊື່ນັ້ນໆ ເປັນຊື່ທີ່ຜູ້ຈົດທະບຽນລະບຸໃຊ້ ເພື່ອເຂົ້າມາຍັງເວັບໄຊທ໌ຂອງຕົນ ບາງຄັ້ງເຮົາອາດຈະໃຊ້ “ທີ່ຢູ່ເວັບໄຊທ໌” ແທນກໍ່ໄດ້ ໂດເມນເນມ ຫຼື ຊື່ໂດເມນ ເປັນຊື່ທີ່ຕັ້ງຂື້ນທີ່ໃຫ້ງ່າຍຕໍ່ການ ຈື່ຈຳ ເນື່ອງຈາກ ໄອພີແອັດເດຣສ “IP Address” ນັ້ນຈື່ໄດ້ຢາກກວ່າ ແລະ ເມື່ອການປ່ຽນແປງ ໄອພີແອັດເດຣສ “IP Address” ຜູ້ໃຊ້ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຮັບຮູ້ ຫຼື ຈົດຈໍາ ໄອພີແອັດເດຣສ “IP Address” ໄໝ່ ຍັງຄົງໃຊ້ໂດເມນເດີມໄດ້ຕໍ່ໄປ ອັກສອນທີ່ຈະໃຊ້ໃນການຕັ້ງຊື່ໂດເມນເນມໄດ້ແກ່ ຕົວອັກສອນອັງກິດ, ຕົວເລກ ແລະ “-” (hyphen/ຂີດກາງ) ຄັ່ນດ້ວຍ “.” (Dot/ຈໍ້າ) ໂດຍປົກກະຕິຈະຂຶ້ນຕົ້ນດ້ວຍຕົວອັກສອນ ແລະ ລົງທ້າຍດ້ວຍຕົວອັກສອນ ຫຼື ຕົວເລກ ມີຄວາມຍາວ 1-63 ຕົວອັກສອນ ຕົວອັກສອນຕົວໃຫຍ່ A-Z ຫຼື ຕົວອັກສອນນ້ອຍ ຖືວ່າເໝືອນກັນ 1 ໄອພີແອັດເດຣສ “IP Address” ສາມາດໃຊ້ໂດເມນໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 1 ໂດເມນເນມ ແລະ ຫຼາຍໆ ໂດເມນເນມອາດຈະໃຊ້ ໄອພີແອັດເດຣສ “IP Address” ດຽວກັນ.
ຕົວຢ່າງ:
ຕົວຢ່າງຕໍ່ໄປນີ້ສະແດງເຖີງຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ ຍູອາຣ໌ແອລ “url” ແລະ ໂດເມນເນມ
ຍູອາຣ໌ແອລ: html://www.laoswebhost.com
ໂດເມນເນມ: laoswebhost ໂດຍທົ່ວໄປ ໄອພີແອັດເດຣສ “IP Address” ກັບຊື່ເຊີເວີມັກຈະປ່ຽນກັບໄປມາໄດ້ 1 ໄອພີແອັດເດຣສ “IP Address” ມັກໝາຍເຖິງ 1 ຊື່ເຊີເວີ ແຕ່ປັດຈຸບັນຄວາມສົນໃຈໃນເລື່ອງເວັບໄຊທ໌ ເຮັດໃຫ້ຈໍານວນເວັບໄຊທ໌ມີຫຼາຍກວ່າເຊີເວີ ໂປໂຕຄອລ HTTP ຈິ່ງລະບຸວ່າ ໄຄລເອີນຕ໌ “Client” ຈະເປັນຜູ້ບອກເຊີເວີວ່າ ຊື່ໃດທີ່ຕ້ອງການໃຊ້ ວິທີນີ້ 1 ເຊີເວີທີ່ໃຊ້ 1 ໄອພີແອັດເດຣສ “IP Address” ຈະໃຊ້ໂດເມນເນມໄດ້ຫຼາຍຊື່.
ຍົກຕົວຢ່າງ: ເຊິເວີທີ່ມີໄອພີ 192.0.34.166 ອາດຈະໃຊ້ງານໂດເມນເນມເຫຼົ່ານີ້ໄດ້:
example1.com
example2.net
example3.org
ເມື່ອມີຄໍາຮ້ອງຂໍ ຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຊື່ໂຮດສກໍ່ຈະຖືກຮ້ອງຂໍເຊັ່ນດຽວກັນ ເພື່ອສົ່ງໄປຍັງຜູ້ໃຊ້
ຊື່ອິນເຕີເນັດ
  ໝາຍເລກປະຈໍາຕົວຄອມພີວເຕີ ເປັນຕົວເລກທີ່ຈື່ຈໍາໄດ້ຍາກ ເຮັດໃຫ້ການອ້າງອີງເຖິງຄອມພີວເຕີໃນເຄື່ອຂ່າຍອິນເຕີເນັດໂດຍໃຊ້ໝາຍເລກໄອພີ ບໍ່ສະດວກຕໍ່ຜູ້ໃຊ້ຄອມພີວເຕີ ດັ່ງນັ້ນຈິ່ງມີລະບົບຊື່ຄອມພີວເຕີຕາມມາດຕະຖານຂອງເຄື່ອຂ່າຍອິນເຕີເນັດ ເຊິ່ງຮ້ອງວ່າ “ດີເອັນເອັສ” (DNS : Domain Name System) ຫຼື ລະບົບຊື່ໂດເມນ ເປັນຕົວອ້າງອິງແທນ ໂດຍຊື່ ດີເອັນເອັສ ປະກອບດ້ວຍຊື່ເຄື່ອງຄອມພີວເຕີເຊັ່ນ: ຊື່ເຄື່ີອຂ່າຍ, ຊື່ສັບໂດເມນ (subdomain) ແລະ ຊື່ໂດເມນ... ແນວໃດກໍ່ຕາມຊື່ ດີເອັນເອັສ ເປັນຊື່ທີ່ສອດຄ່ອງກັບໝາຍເລກໄອພີ.
  ຊື່ໂດເມນເປັນຊື່ຫຍໍ້ປະເພດຂອງອົງກອນ ໃນປະເທດສະຫະລັດອາເມລີກາ ຕົວຢ່າງ: ຂອງຊື່ໂດເມນ ແລະ ປະເພດຂອງອົງກອນ ໄດ້ສະແດງໄວ້ໃນຕາຕະລາງແລ້ວ ສໍາຫລັບຊື່ໂດເມນທີ່ເປັນຊື່ຫຍໍ້ຂອງປະເທດຕ່າງໆ ເຊິ່ງເປັນປະເທດນອກເໜືອຈາກປະເທດສະຫາລັດອາເມລີການັ້ນກໍ່ໄດ້ສະແດງໄວ້ໃນຕາຕະລາງຄືກັນ ເຊັ່ນດຽວກັນ ຊື່ໂດເມນທີ່ເປັນລະຫັດຫຍໍ້ຂອງປະເທດ ອາດໄດ້ຮັບການກໍານົດປະເພດຂອງອົງກອນໃນປະເທດນັ້ນໆ ເຊິ່ງຮ້ອງວ່າ “ສັບໂດເມນ” ດັ່ງຕົວຢ່າງຊື່ສັບໂດເມນໄດ້ສະແດງໄປໃນຕາຕະລາງແລ້ວ.
  ທີ່ຢູ່ອິນເຕີເນັດ
  ທີ່ຢູ່ອີນເຕີເນັດ ຫຼື ທີ່ຢູ່ໃນເຄື່ອຂ່າຍອິນເຕີເນັດ (Internet address) ປະກອບດ້ວຍຊື່ຂອງຜູ້ໃຊ້ຄອມພີວເຕີ (Users) ແລະ ຊື່ອີນເຕີເນັດ (Internet name) ເຊິ່ງມີຮູບແບບດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
user@internet_name
ຫາກຜູ້ໃໍຊ້ຄອມພີວເຕີມີລະຫັດໃຊ້ເປັນ philavanh ເຊິ່ງເປັນສະມາຊິກຂອງສູນຄອມພີວເຕີທີ່ມີຊື່ namchai ເຊິ່ງມີຊື່ອິນເຕີເນັດເປັນ dongdok.edu.la ດັ່ງນັ້ນ ຜູ້ໃຊ້ຄອມພີວເຕີຜູ້ນີ້ ຈະມີທີ່ຢູ່ອິນເຕີເນັດດັ່ງນີ້: philavanh@namchai.dongdok.edu.la
  Domain Name System (DNS)
  ດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວມາແລ້ວວ່າ ການສື່ສານໂດຍໃຊ້ ໂປຣໂຕຄອລ TCP/IP ຈະໃຊ້ເລກ IP 32 ບິດ ໃນການອ້າງອີງເຖິງຄອມພີວເຕີແຕ່ລະເຄື່ອງ ເຊິ່ງເປັນການບໍ່ສະດວກໃນການໃຊ້ ແລະ ຈື່ຈໍາ ດັ່ງນັ້ນຈິ່ງມີການສ້າງລະບົທີ່ໃຊ້ຊື່ອ້າງແທ່ນ IP Address ໂດຍຮ້ອງຊື່ທີ່ໃຊ້ແທນ IP Address ວ່າ "domain name" DNS ຄືລະບົບການຈັດການຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ domain name ໃຫ້ກັບຜູ້ໃຊ້ໃນ network ນັ້ນ ໂດຍທີ່ DNS ຈະມີລັກສະນະການຈັດການຕາມລໍດັບຂັ້ນແບບຕົ້ນໄມ້ (Hierarchy Tree) ລົງໄປຮ້ອງໂດເມນໃນລະດັບນີ້ວ່າ: "Domain Name Space".
Top level domain ມີໜ່ວຍງານທີ່ເບິ່ງແຍງຄື INTERNIC (International Network Information Center) ເຊິ່ງໄດ້ແບ່ງ Top level domain ອອກເປັນ 2 ກຸ່ມໃຫຍ່ຄື:
  1. Generic Domain ຄືກຸ່ມໂດເມນທີ່ຢູ່ໃນອາເມລີກາ (ເນື່ອງຈາກລະບົບນີ້ເລີ່ມພັດທະນາຂຶ້ນໃຊ້ໃນອາເມລິກາ ແຕ່ຕໍ່ມາໄດ້ຂະຫຍາຍສູ່ທົ່ວໂລກ) ໂດເມນເຫຼ່ົານີ້ຈະບົ່ງບອກເຖິງລັກສະນະການດໍາເນີນການຂອງອົງກອນຄື:
 
ຊື່ຫຍໍ້ໂດເມນເນມ ປະເພດຂອງອົງກອນໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ
com company : ສໍາລັບບໍລິສັດທົ່ວໄປ
edu education : ສໍາລັບສະຖາບັນການສຶກສາ
gov government : ສໍາລັບໜ່ວຍງານຂອງລັດ
int international : ສໍາລັບອົງກອນລະຫວ່າງປະເທດ
mil military : ສໍາລັບໜ່ວຍງານທະຫານ
net network : ສໍາລັບອົງການທີ່ດໍາເນີນງານດ້ານເຄື່ອຂ່າຍ
org organization : ສໍາລັບອົງກອນອື່ນໆ
  2. Country Domain ຄືກູ່ມຂອງໂດເມນທີ່ເປັນຊື່ຫຍໍ້ຂອງແຕ່ລະປະເທດ ເຊັ່ນ: uk ຄືໂດເມນສໍາລັບ ປະເທດອັງກິດ ແລະ la ສໍາລັບປະເທດລາວ ໃນແຕ່ລະປະເທດກໍຈະມີໜ່ວຍງານຈັດການໂດເມນພາຍໃຕ້ໂດເມນປະເທດຂອງຕົນ.
 
ຊື່ຫຍໍ້ໂດເມນເນມ ຊື່ປະເທດ
au Australia
fr France
jp Japan
la Laos
uk United Kingdom
ສໍາລັບການໃຊ້ domain name ແທນ IP Address ຈະເລີ່ມຈາກຊື່ເຄື່ອງຕາມດ້ວຍຊື່ໂດເມນລະດັບລຸ່ມ ໄປສູ່ລະດັບເທິງ ໂດຍແຍກດ້ວຍ “.” ເຊັ່ນ: philavanh@namchai.dongdok.edu.la ຈະເຫັນໄດ້ວ່າງ່າຍໃນການຈື່ຈໍາ ແລະ ຍັງສື່ໃຫ້ຮູ້ວ່າເຄື່ອງຊື່ namchai ຢູ່ພາຍໃຕ້ໂດເມນ dongdok.edu.la ຂອງສະຖາບັນການສຶກສາຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລດົງໂດກໃນປະເທດລາວ.
 
Laos Domain Name