Laos Webhost  
 www.laoswebhost.com  
 
ຈົດໂດເມນເນມ :​ : ແກ້ໄຂໂດເມນເນມ : : ຕໍ່ໂດເມນເນມ : : ຍ້າຍໂດເມນເນມ : : ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບໂດເມນເນມ
 
ຄຼິກທີ່ນີ້ ເພື່ອຊອກຫາໂດເມນທີ່ທ່ານຕ້ອງການ
 
ຈົດໂດເມນກັບພວກເຮົາ LaosWebhost.com
-  ເປັນຕົວແທນຈົດທະບຽນ “register” Directi
-  ຈົດໂດເມນ “Domain” .com .net . biz .us .name ປີລະ 15-35 US$
-  ຈົດໂດເມນ “Domain” .in .eu .cc .tv .mobi ແລະ ໃຫມ່ສຸດ .mn .bz
-  ຊື່ຂອງທ່ານເປັນເຈົ້າຂອງ ໂດເມນ “Domain” 100%
ທ່ານສາມາດກໍານົດຂໍ້ມູນຕໍ່ໄປນີ້ໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງ ຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ
-  ຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ລົງທະບຽນ (Registrant Information)
-  ຂໍ້ມູນຂອງຝ່າຍເທກນິກ (Technical Information)
-  ຂໍ້ມູນຂອງ Admin ຂອງໂດເມນ (Administrator Information)
-  ຂໍ້ມູນຂອງຝ່າຍການຊໍາລະເງິນ (Billing Information)
-  ການແກ້ໄຂ DNS ໃຫ້ໄປຍັງເຄື່ອງ Server ທີ່ຕ້ອງການ
ເບິ່ງຕົວຢ່າງ Domain Control Panel ຄິກບ່ອນນີ້
ລາຄາໂດເມນເນມ (US$)
ສະກຸນ (extension) ຈົດໃໝ່ (registration) ຕໍ່ອາຍຸ (renew) ຍ້າຍ (transfer)
.la 49.00 49.00 49.00
.com 11.99 11.99 11.99
.net 14.39 14.39 14.39
.org 13.67 13.67 13.67
.info 14.03 14.03 14.03
.biz 14.03 14.03 14.03
.name 11.99 11.99 11.99
 
ລາຄາໂດເມນເນມ (US$)
ສະກຸນ (extension) ຈົດໃໝ່ (registration) ຕໍ່ອາຍຸ (renew) ຍ້າຍ (transfer)
.co.uk 15 15 15
.es 20 20 20
.eu 15 15 15
.de 20 20 20
.in 15 25 25
.ws 25 25 25
.asia 15 25 25
.cn.com 25 80 80
ຫຼັກທີ່ໃຊ້ໃນການຕັ້ງຊື່ໂດເມນເນມ
-  ຄວາມຍາວຂອງຊື່ ຕັ້ງໄດ້ບໍ່ໃຫ້ເກີນ 67 ຕົວອັກສອນ
-  ສາມາດໃຊ້ຕົວອັກສອນພາສາອັງກິດປະສົມກັບຕົວເລກ ຫຼື ເຄື່ອງໝາຍ (-) ໄດ້
-  ຕົວອັກສອນພາສາອັງກິດໃຊ້ໄດ້ທັງຕົວພີມໃຫຍ່ ແລະ ຕົວພີມນ້ອຍ
-  ຫ້າມໃຊ້ເຄື່ອງໝາຍຂີດ (-) ນໍາໜ້າຊື່ domain name
-  ຫ້າມເວັ້ນວັກໃນຊື່ domain name
ໂດເມນເນມຂອງພວກເຮົາຮັບຮອງຄຸນນະພາບໂດຍ LaosWebhost.com
-  ເປັນຕົວແທນໂດຍກົງກັບ PublicDomainRegistry ໄດ້ການຮັບຮອງຈາກ ICANN
-  ໂດເມນຂອງທ່ານສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ພາຍໃນ 4 ຊົ່ງໂມງ ຫຼັງແຈ້ງຊໍາລະຄ່າບໍລິການ
 
Laos Domain Name