Laos Webhost  
 www.laoswebhost.com  
 
ຄູ່ມືການນໍາໃຊ້
: : ໂດເມນເນມ “Domain” : :
ການແກ້ໄຂ name server
-  ເລືອກ Domains >> List Last 10 >> Domain Name - Click To Manage >> Modify Name Server
ການ forward domain name
-  ເລືອກ Domains >> List Last 10 >> Domain Forwarding - Click To Manage >> Manage Service
ກໍລະນີລືມ password
-  ເລືອກ Forgot Password
ການເຂົ້າໄປແກ້ໄຂຂໍ້ມູນເຈົ້າຂອງໂດເມນເນມ
-  ເລືອກ Domains >> List Last 10 >> Domain Name - Click To Manage >> Modify Contact Detail
 
: : ເວັບໂຮດສຕິງ Hosting : :
: : ອີເມວ E-mail : :
ການ setup e-mail
-  ເລືອກ E-Mail Accounts >> Create mail account
ການຕິດຕັ້ງ outlook express
-  ເລືອກ E-Mail Accounts >> Outlook Settings ຄຼິກ Download
ການໃຊ້ Webmail  ມີ 2 ໂປຼແກຼມ
-  http://www.yourdomain.com/webmail
-  http://www.yourdomain.com/squirrelmai
Auto Responnder
-  ເລືອກ Autoresponders >> Create New Autoresponder >> ຄຼິດເມົາຂວາ Encoding ເປັນ Thai >> ໃສ່ຂໍ້ມູນ
 
: : ການ upload : :
ການ Upload ຟາຍ “File” ຂຶ້ນສູ່ Server ໂດຍໂປຼແກຼມ FTP ແນະນໍາໃຫ້ໃຊ້ FileZilla
-  ດາວໂຫຼດໂປຼແກຼມ FileZilla
-  ໂປຼແກຼມ FTP ໃຊ້ Port 21
ການ Upload ຟາຍ “File” ຂຶ້ນສູ່ Server ໂດຍ File Manager
-  ເລືອກ File Manager >> public_html >> Upload files to current directory
ຂໍ້ແນະນໍາໃນການ upload ລະບົບຈະອ່ານຟາຍ “File” index ເປັນໜ້າທໍາອິດ ໂດຍລຽງລໍາດັບດັ່ງນີ້: index.html , index.htm , index.php ແລະ ຄວນໃຊ້ຕົວອັກສອນພາສາອັງກິດຕົວພີມນ້ອຍ ຫ້າມໃຊ້ຊື່ ຟາຍ “File” ເປັນພາສາລາວ.
ການ Protect Directory
-  ເລືອກ File Manager >> public_html >> ເລືອກ Protect ໂຟດເດີທີ່ຕ້ອງການແລ້ວປ່ຽນເປັນຄ່າ
ການປ່ຽນຄ່າ Permission
-  ເລືອກ File Manager >> public_html >> ຄຼິກຊ່ອງສີ່ຫຼ່ຽມຫຼັງຊື່ ຟາຍ “File” ໃສ່ຄ່າແລ້ວຄຼິກ set Permission
 
: : ການໃຊ້ງານທົ່ວໄປ : :
ການຕິດຕັ້ງເວັບ / ເວັບບອດ ສໍາເລັດຮູບ
-  ເລືອກ Easy Site Install >> ຄິຼກໂປຼແກຼມທີ່ຕ້ອງການ
ການສ້າງຖານຂໍ້ມູນ
-  ເລືອກ MySQL Management >> Create new Database
ການໃຊ້ຖານຂໍ້ມູນ
-  http://www.yourdomain.com/phpmyadmin
ການປ່ຽນຊື່ໂດເມນ
-  ເລືອກ Domain Setup >> Change a Domain Name
ການ Backup
-  ເລືອກ Create/Restore Backups >> Create Backup
 
Laos Domain Name