Laos Webhost  
 www.laoswebhost.com  
 
ການຊໍາລະສະສາງ
ການຊໍາລະເງິນ: ທ່ານສາມາດໂອນເງິນຜ່ານບັນຊີທະນາຄານ ການຄ້າຕ່າງປະເທດ ສາຂາແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
ທະນາຄານ ສະກຸນເງິນ ປະເພດບັນຊີ ສາຂາ ເລກບັນຊີ ອອກຊື່
ການຄ້າຕ່າງປະເທດ ກີບ (LAK) ປະຈໍາວັນ ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ 070-120-000-256-502-001 ນາງ ພິລາວັນ ອັ່ນລາວັນ
ການຄ້າຕ່າງປະເທດ ໂດລາ (US$) ປະຈໍາວັນ ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ 070-120-100-256-502-001 ນາງ ພິລາວັນ ອັ່ນລາວັນ
ການຄ້າຕ່າງປະເທດ ບາດ (THB) ປະຈໍາວັນ ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ 070-120-200-256-502-001 ນາງ ພິລາວັນ ອັ່ນລາວັນ
ເມື່ອຊະລະເງິນແລ້ວ ທ່ານສາມາດແຈ້ງໂດຍວິທີດັ່ງນີ້:
ໂທລະສັບ: +856-20-9944 0084; 20-2239 0195 ຫຼື ອີເມວ: sales@laoshosting.com
 
Laos Domain Name