Laos Webhost  
 www.laoswebhost.com  
 
ບໍລິການອອກແບບເວັບໄຊທ໌ “Web Design”
Laos Web Hosting ບໍລິການອອກແບບເວັບໄຊທ໌ ດ້ວຍລາຄາເປັນກັນເອງ ພວກເຮົາມີວິຊາການຫລາຍຄົນທີ່ມີຄວາມສຳນິສຳນານທາງດ້ານໂປຼແກຼມອອກແບບເວັບໄຊທ໌ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານພໍ່ໃຈຢ່າງແນ່ນອນ.
ລາຍລະອຽດ ລາຄາ (ໂດລາສະຫະລັດ)
ເວັບເພດໜ້າທໍາອິດ "Home Page"
ອອກແບບ Template ໃໝ່ລະດັບຂັ້ນທໍາມະດາ 100 US$
ອອກແບບ Template ໃໝ່ລະດັບຂັ້ນ Advance 300 US$
ອອກແບບໃໝ່ ໂດຍໃຊ້ໂປຼແກຼມ Macromedia Flash MX *ລາຄາຂື້ນຢູ່ກັບຄວາມເໝາະສົມ ຕໍ່ລ່ອງກັນໄດ້
ເວັບເພດ ຮູບແບບທໍາມະດາ ຫຼື ເອກະສານພາຍໃນ Website (Plain HTML) Text, Picture, Animations, HTML
ຂັ້ນຕໍ່າ 5 ໜ້າ ໜ້າລະ 15 US$
ລາຄາຈ່າຍແບບມອບເໝົາທັງໝົດ ບໍ່ເກີນ 10 ໜ້າ ລາຄາ 250 US$ ເຫຼືອພຽງ 200 US$
ລາຄາຈ່າຍແບບມອບເໝົາທັງໝົດ ບໍ່ເກີນ 20 ໜ້າ ລາຄາ 350 US$ ເຫຼືອພຽງ 300 US$
ລາຄາຈ່າຍແບບມອບເໝົາທັງໝົດ ບໍ່ເກີນ 40 ໜ້າ ລາຄາ 600 US$ ເຫຼືອພຽງ 500 US$
ລາຄາຈ່າຍແບບມອບເໝົາໃນກໍລະນີສັ່ງເຮັດ Website ຕາມສັ່ງ ລາຄາຂື້ນກັບຄວາມເໝາະສົມ ຕໍ່ລອງກັນໄດ້
ເວັບໄຊທ໌ສໍາເລັດຮູບ ແລະ ບໍລິຫານຈັດການໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງ (CMS Portal) PHPNuke, PostNuke
ຄ່າຕິດຕັ້ງຄັ້ງທໍາອິດ 50 US$
ເວັບທີ່ໃຊ້ຄໍາສັ່ງໃນລັກສະນາຂອງໂປຼແກຼມ (Web Application Service)
ອອກແບບ ແລະ ສ້າງລະບົບຖານຂໍ້ມູນຫຼັກ 80 US$
ລະບົບຖານຂໍ້ມູນສະມາຊິກ 50 US$
ລະບົບປື້ມບັນທຶກການຢ້ຽມຊົມ 50 US$
ກະດານຂ່າວໃນເວັບບອດ 50 US$
ຫ້ອງສົນທະນາ 80 US$
ລະບົບຂ່າຍສີນຄ້າອອນລາຍ ກະລຸນາສອບຖາມພວກເຮົາກ່ອນ
ລະບົບສົ່ງ ອີເມວ 50 US$
ບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ບໍລິຫານຈັດການເວັບໄຊທ໌ (Maintenance & Consulting)
ອັດເດດຂໍ້ມູນຈໍານວນບໍ່ຫຼາຍ (ເວັບໄຊທ໌ຂະໜາດນ້ອຍ) ລາຄາຕໍ່ເດືອນ ເດືອນລະ 50 US$
ອັດເດດຂໍ້ມູນຈໍານວນບໍ່ຫຼາຍ (ເວັບໄຊທ໌ຂະໜາດໃຫຍ່) ລາຄາຕໍ່ເດືອນ ເດືອນລະ 100 US$
 
 
Laos Domain Name